bloggen er flyttet til URBEX.ABANDON.DK / The blog has moved to URBEX.ABANDON.DK

Sider

Straffeloven ved Urban Exploration

Har fået mange mails omkring lovligheden af Urban Exploration. Vil ikke mene jeg er den rette at spørge, da jeg selvfølgelig er kraftigt farvet af det er min hobby.
Det er alment kendt at grupper med interessefællesskaber bevirker hinanden til at tolke loven, så den passer bedre til deres verdensbillede.

På samme måde mener Urban Explorers ikke vi gør noget forkert da vi intet ødelægger, stjæler intet og ikke efterlader spor.

Bag enhver gammel forladt fabrik er der dog en ejer. Denne ejer ønsker at beskytte sine værdier. Derfor er man selv med de bedste hensigter formelt set på den forkerte siden af loven.

Det drejer sig konkret omkring § 264 fra straffeloven:
§ 264. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget

1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,

2) undlader at forlade fremmed grund efter at være opfordret dertil.

Stk. 2. Begås det i stk. 1, nr. 1, nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor forholdet er begået under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

§ 264 a. Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

§ 264 b. (Ophævet)

§ 264 c. De i §§ 263, 264 og 264 a indeholdte straffebestemmelser finder tilsvarende anvendelse på den, der uden at have medvirket til gerningen skaffer sig eller uberettiget udnytter oplysninger, som er fremkommet ved overtrædelsen.

§ 264 d. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.


Hvad giver dette så konkret af staf?

Som Urban Explorer er man lidt i samme båd som aktivister, der trænger ind i forladte fabrikker. Kan læse på deres forums de får mellem 1000-3000 kroner i bøde pr. gang de tages i husfredskrænkelse.

Kender kun 3 konkrete tilfælde af danske Urban Explorers som har fået bøde. Måske er der flere som jeg ikke kender til.

Typisk er forløbet sådan:

Man sigtets for straffelovens § 264 og politiet spørger om man ønsker at udtale sig. Da sagen er meget simple er næste skridt ofte man får et bødeforlæg. Betales dette skal man ikke i retten.

Straffen står derefter 2 år på ens straffeattest og 10 år på straffeattesten som offentlige myndigheder kan se.

Har man ødelagt noget eller taget effekter med hjem er staffen selvfølgelig langt hårdere.

Da jeg på ingen måde kender til jura eller straffeloven kan dette indlæg selvfølgelig være misvisende. Det er skrevet ud fra hvad jeg kunne finde på nettet.

Kom gerne med spørgsmål eller din mening.

Ingen kommentarer: